On és la baldufa?, 2008

Menines fusta
2008

Peces úniques de fusta realitzades amb l’assemblatge d’objectes recuperats, envernissades o colorejades.

index.html